Community

Marwan
Marwan

Dubai, AE

mustafa
mustafa

dammam, SA

Olufemi
Olufemi

Abuja, NG

Manish
Manish

Dubai, AE

Mohammad Reza
Mohammad Reza

Azadshahr, IR

Abdul Hafiz
Abdul Hafiz

Singapore, SG

Majed
Majed

Dubai, AE

Omar
Omar

Abu Dhabi, AE

Juan Carlos
Juan Carlos

Guadalajara, MX

Faisal
Faisal

Budaiya, BH

Rami
Rami

City, AE

Giscard
Giscard

Champaign, US

parham
parham

Dubai, AE

Kelvin
Kelvin

Glen Allen, US

Majed
Majed

Dubai, AE

Lakhan
Lakhan

Dubai, AE

2 companies

$836.3K crowdfunded

Khatchek Ali Alexandra Hussein Khattab Yannis Marwan Chad Steve Manny Ghada Fraz Mohamed Oleg Sara Jannat Saad P.P. Brian Rauf Khatchek Ali Alexandra Hussein Khattab Yannis Marwan Chad Steve Manny